macorin
   อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “A Plastic Ocean” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     2018-11-26 (ดู : 146)
   ขอเชิญนักศึกษาของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งทุกท่าน เข้าร่วมกิจจกรรม Progress Sharing 1/2561     2018-11-15 (ดู : 125)
   ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช ได้รับรางวัล "ครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์"     2018-11-10 (ดู : 88)
   รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     2018-10-30 (ดู : 106)
   ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช     2018-10-22 (ดู : 84)
   3 นักวิจัยเลือดใหม่พร้อมเสริฟเมนู “โอกาสและบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเวที Frontier Research” กับ RDO Lunch Talks เดือนพฤศจิกายน     2018-10-19 (ดู : 81)
   อันตรายจากสารไมโครพลาสติก     2018-09-24 (ดู : 217)
   ขอเชิญร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่     2018-09-20 (ดู : 147)
   อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้ร่วมให้ข้อมูลในการนำเสนอข่าวกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ. 5     2018-07-17 (ดู : 253)
   ม.อ.วิจัยพบปัญหาวิกฤตปนเปื้อนของขยะพลาสติกในทะเลต่อความมั่นคงทางอาหาร     2018-06-29 (ดู : 155)

ดูทั้งหมด
   Macorin - สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท S.M. Oasiqul Azad     2018-12-25 (ดู : 37)
   สอบวิทยานิพนธ์ Ms. Ha Thi Thu Hue     2018-12-11 (ดู : 54)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 126)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 119)
   ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีการศึกษา 2561     2018-07-06 (ดู : 103)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561     2018-07-03 (ดู : 127)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561     2018-07-03 (ดู : 129)
   สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ Ms. Patricia Blair Goh     2018-06-26 (ดู : 176)
   สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ Ms. Kay Khine Soe     2018-06-26 (ดู : 178)
   กิจกรรม Sharing & Caring Day เทอม 2 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561     2018-05-01 (ดู : 217)

ดูทั้งหมด
   Macorin - เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน"     2019-01-11 (ดู : 9)
   อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมวิชาการ IMT-GT ครั้งที่ 11 ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย     2018-12-13 (ดู : 39)
   Macorin - อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ณ ประเทศเกาหลี     2018-12-03 (ดู : 55)
   นายกรัฐมนตรีพบนักวิจัยด้าน Bio-Circular-Green(BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน     2018-11-05 (ดู : 71)
   Universiti Putra Malaysia ได้มาเยี่ยมชมสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง     2018-11-01 (ดู : 64)
   อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research Strategy) ครั้งที่ 2     2018-10-01 (ดู : 91)
   พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก     2018-09-24 (ดู : 120)
   ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560     2018-09-24 (ดู : 133)
   Macorin students and Lecturer attended the 1st International Conference on Climate Change, Biodiversity, Food Security and Local Knowledge at Artha Wachana Christian University, Kupang, East Nusa Tenggara, Indonesia.     2018-09-05 (ดู : 224)
   งานประชุม The 5th International Marine Conservation Congress (IMCC5)     2018-07-18 (ดู : 185)

ดูทั้งหมด
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-24 (ดู : 46)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-18 (ดู : 85)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-11-26 (ดู : 902)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-31 (ดู : 223)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-24 (ดู : 200)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-16 (ดู : 958)
   รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก(Postdoctoral Research Fellows)     2017-11-16 (ดู : 496)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-24 (ดู : 458)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-04-11 (ดู : 460)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2017-03-27 (ดู : 481)

ดูทั้งหมด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินตะกอน สำหรับวิเคราะห์ PAHs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-15 (ดู : 4)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-11 (ดู : 2)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารขาวดำ - A4 และค่าถ่ายเอกสารสี - A4 จำนวนสองรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-07 (ดู : 12)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-12-28 (ดู : 17)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-12-28 (ดู : 16)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Hydrogen peroxide 30 %, Cylinder 100 ml, Sodium carbonate anhydrous, Sodium hexametaphosphate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-12-27 (ดู : 21)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพวงหรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-12-24 (ดู : 17)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่ากล่องบรรจุและค่าขนส่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-12-24 (ดู : 14)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่มสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-12-24 (ดู : 17)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเบี้ยประกัน พรบ.รถยนต์, ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์, ค่าเบี้ยประกัน พรบ.รถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-12-24 (ดู : 15)

ดูทั้งหมด